CE Terimler Sözlüğü

EN 60335-1 : EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR İÇİN TERİMLER

Beyan gerilimi: İmalâtçı tarafından cihaz için belirtilen gerilim.

Beyan gerilim aralığı: Alt ve üst sınırları imalâtçı tarafından açıklanan cihaz için belirtilen gerilim aralığı.

Çalışma gerilimi: Normal çalışma şartlarında çalıştırıldığı ve beyan gerilimi ile beslendiğinde cihazın dikkate alınan bölümünün maruz kaldığı en yüksek gerilim.

Not 1 - Kontrol ve anahtarlama düzenlerinin farklı konumları dikkate alınmalıdır.
Not 2 - Çalışma geriliminde rezonans gerilimi dikkate alınır.
Not 3 - Çalışma gerilimi elde edilirken geçici rejim gerilimlerinin etkisi dikkate alınmaz.

Beyan giriş gücü: İmalâtçı tarafından cihaz için belirtilen giriş gücü.

Beyan giriş gücü aralığı: Alt ve üst sınırları imalâtçı tarafından açıklanan belirli cihaz için belirtilen bir giriş gücü aralığı.

Beyan akımı: İmalâtçı tarafından cihaz için belirtilen akım.

Not - Cihaz için kararlaştırılmış hiçbir akım yoksa bu takdirde beyan akımı;
- Isıtma cihazlarında, beyan giriş gücü ile beyan geriliminden hesaplanan akımdır.
- Motorlu cihazlarda ve kombine (birleşik) cihazlarda, cihaz beyan gerilimi ile beslendiği ve normal çalışma şartlarında çalıştırıldığı sırada ölçülen akımdır.

Beyan frekansı: İmalatçı tarafından cihaz için belirtilen frekans.

Beyan frekans aralığı: Alt ve üst sınırları açıklanmış, imâlatçı tarafından cihaz için belirtilen frekans aralığı.

Normal çalışma: Besleme şebekesine bağlandığında normal kullanma durumunda cihazın maruz kaldığı şartlar.

Beyan darbe gerilimi: Cihazın beyan gerilimi ve geçici rejim aşırı gerilimlerine karşı yalıtımı için belirtilen dayanma kapasitesini karakterize eden aşırı gerilim kategorisinden elde edilen gerilim

Tehlikeli kusurlu çalışma: Güvenliği bozulabilecek şekilde cihazın istenmeyen çalışması

Sökülebilir kordon: Besleme veya ara bağlantı işlemleri için uygun bir cihaz bağlama düzeni aracılığı ile cihaza bağlanması amaçlanan bir bükülgen kordon.

Ara bağlantı kordonu: Besleme şebekesine bağlantı hizmeti dışındaki amaçlar için komple cihazın bir bölümü olarak verilen, dış bükülgen kordon.

Not - Ara bağlantı kordonlarına örnek olarak, elde kullanılan uzaktan kumandalı anahtarlama düzeni, bir cihazın iki bölümü arasındaki bir dış bağlantı ve bir yardımcı bölümü cihaza ya da ayrı bir işaretleşme devresine bağlayan bir kordon gösterilebilir.

Besleme kordonu: Besleme maksatları için cihaza tespit edilen bükülgen kordon.

X Tipi bağlantı Besleme kordonunun kolayca değiştirilebildiği bir bağlantı metodu.
Not - Besleme kordonu özel olarak hazırlanabilir ve yalnızca imâlatçısından veya bakım servisinden temin edilebilir. Özel olarak hazırlanan kordon, cihazın bir bölümünü içerebilir.

Y Tipi bağlantı: Besleme kordonu üzerinde yapılacak herhangi bir değişim işleminin, kordon imalâtçısı veya bakım servisi ya da benzer düzeydeki ehil bir personel tarafından yapılmasının amaçlandığı bir bağlantı metodu.

Z Tipi Bağlantı: İlgili cihazı kırmadan veya tahrip etmeden besleme kordonunun değiştirilmesine imkân vermeyen bir bağlantı metodu.

Besleme iletken uçları: Cihazı sabit tesisata bağlaması amaçlanan ve cihaza takılı veya onun içindeki bir bölmede bulundurulan iletken tel grubu

Temel yalıtım: Elektrik çarpmasına karşı temel koruma sağlamak için gerilimli (aktif) bölümlere uygulanan yalıtım.

Ek yalıtım: Temel yalıtımın arızalanması durumunda, elektrik çarpmasına karşı korumayı sağlamak üzere temel yalıtıma ayrıca uygulanan bağımsız yalıtım.

Çift yalıtım: Temel yalıtım ve ek yalıtımın her ikisinden oluşan yalıtım sistemi.

Takviyeli yalıtım: Bu standardda belirtilen şartlarda elektrik çarpmasına karşı çift yalıtıma eş değer bir koruma derecesi sağlamak için gerilimli bölümlere uygulanan tek bir yalıtım.
Not - Bu yalıtımın, homojen bir parça olduğu anlamına gelmez. Bu yalıtım, ek yalıtım veya temel yalıtım olarak tek tek deneyden geçirilemeyen birkaç tabakadan oluşabilir.

Fonksiyonel yalıtım: Yalnızca cihazın uygun fonksiyonları için gerekli olan farklı gerilimlerdeki iletken bölümler arasındaki yalıtım.

Koruyucu empedans: Cihazın normal kullanılması ve muhtemel arıza şartlarında akımın güvenli bir değere sınırlandırılacak biçimde II sınıfı yapılışlarda gerilimli bölümler ve erişilebilir iletken bölümler arasına bağlanan empedans.

0 Sınıfı cihaz: Kendi içindeki elektrik çarpmasına karşı korumanın temel yalıtıma bırakıldığı, diğer bir deyişle, varsa, erişilebilir iletken bölümleri sabit tesisatın koruma iletkenine bağlayacak hiçbir bağlantı düzeninin bulunmadığı, temel yalıtımın arızalanması durumunda güvenlik sorununun ortam şartlarına bırakıldığı bir cihaz.

Not - 0 Sınıfı cihazlarda ya temel yalıtımın bir bölümünü ya da bütününü oluşturan yalıtkan malzemeden bir mahfaza veya uygun bir yalıtımla gerilimli bölümlerden ayrılmış metal bir mahfaza vardır. Mahfazası yalıtkan malzemeden olan cihazda iç bölümleri için topraklama düzeni varsa bu cihaz I Sınıfı veya 0I Sınıfı sayılır.

0I Sınıfı cihaz: Her yanı, en az temel yalıtımlı olan ve bir topraklama bağlantı ucu bulunan, ancak topraklama iletkeni bulunmayan bir besleme kordonu ile topraklama kontağı bulunmayan bir fişle donatılmış bir cihaz.

I Sınıfı Cihaz: Elektrik çarpmasına karşı koruma işleminde, yalnızca temel yalıtım uygulaması ile yetinilmediği, ancak bu temel yalıtımda bir arızanın oluşması durumunda cihazın erişilebilir iletken bölümlerinin gerilim altında kalamayacakları biçimde, bu erişilebilir iletken bölümlerinin sabit tesisatın koruyucu topraklama iletkenine
bağlı tutulmaları suretiyle bir ek güvenlik önleminin uygulandığı bir cihaz.

Not - Bu güvenlik önlemi, besleme kordonunda bir koruma iletkeninin bulunması gereğini de kapsar.

II Sınıfı Cihaz: Elektrik çarpmasına karşı koruma işleminde, yalnızca temel yalıtım uygulaması ile yetinilmediği, ancak hiçbir koruyucu topraklama düzenine yer verilmeden veya sabit tesisat şartlarına bağımlı kalınmadan, çift yalıtım ya da takviyeli yalıtım biçiminde ek güvenlik önlemlerinin uygulandığı bir cihaz.

Not 1 - Bu tür bir cihaz aşağıdaki tiplerden biri olabilir:

- Gerilimli bölümlerden en az takviyeli yalıtıma eş değer bir yalıtımla yalıtılan işaret plâkası, vida, perçin gibi küçük bölümler hariç, bütün metal bölümleri içinde bulunduran, yalıtkan malzemeden yapılmış, dayanıklı ve ek yeri olmayan bir mahfazası bulunan cihaz. Bu tür bir cihaz, II Sınıfı yalıtkan mahfazalı cihaz olarak adlandırılır.

- İç tarafında tamamen çift yalıtım veya takviyeli yalıtımın kullanıldığı, pratik olarak eki bulunmayan sürekli metalden bir mahfazası bulunan cihaz. Bu tür bir cihaz, II Sınıfı metal mahfazalı cihaz olarak adlandırılır.

- II Sınıfı yalıtkan mahfazalı ve II Sınıfı metal mahfazalı tiplerinin birleşiği olan bir cihazdır.

Not 2 - Yalıtkan mahfazalı II Sınıfı bir cihazın mahfaza bölümü ek yalıtımın veya takviyeli yalıtımın birazını ya da bütününü oluşturabilir.

Not 3 - Her tarafı çift yalıtımlı veya takviyeli yalıtımlı bir cihazda topraklama düzeni varsa, bu cihaz I Sınıfı veya 0I Sınıfı cihaz sayılır.

II Sınıfı yapılış: Elektrik çarpmasına karşı korunması çift yalıtım veya takviyeli yalıtımla sağlanan bir cihaz bölümü.

III Sınıfı cihaz: Elektrik çarpmasına karşı korunması çok düşük güvenlik gerilimi ile sağlanan ve içinde, çok düşük güvenlik geriliminden daha yüksek bir gerilimin üretilmediği cihaz.

III Sınıfı yapılış: Elektrik çarpmasına karşı korunması çok düşük güvenlik gerilimi ile sağlanan ve içinde, çok düşük güvenlik geriliminden daha yüksek bir gerilimin üretilmediği bir cihaz bölümü.

Yalıtma aralığı: İki iletken bölüm arasında veya bir iletken bölüm ile cihazın erişilebilir yüzeyi arasındaki hava aralığı içinden ölçülen en kısa yol.

Yüzeysel kaçak yolu uzunluğu: İki iletken bölüm arasında veya bir iletken bölüm ile cihazın erişilebilir yüzeyi arasında yalıtkan malzeme yüzeyi izlenerek ölçülen en kısa yol.

Çok düşük gerilim: Cihaz beyan gerilimi ile beslendiği sırada, içindeki bir kaynaktan beslenerek, iletkenler arasında ve iletkenler ile toprak arasında 50 Voltu aşmayan bir gerilim.

Çok düşük güvenlik gerilimi: Yüksüz gerilimi 50 V’u aşmayan, iletkenler arasındaki ve iletkenler ile toprak arasındaki değeri 42 V’u geçmeyen gerilim. Çok düşük güvenlik gerilimi sabit tesisattan elde edildiğinde, bu işlem sargıları birbirinden ayrı olan
güvenlik ayırma transformatörü veya bir dönüştürücü aracılığı ile yapılmalıdır. Transformatörün sargıları çift yalıtım veya takviyeli yalıtım kurallarına uygun olmalıdır.

Not 1 - Belirtilen gerilim sınırları, güvenlik ayırma transformatörünün beyan gerilimi ile beslendiği varsayımına dayandırılmıştır.

Not 2 - Ayrıca, çok düşük güvenlik gerilimi SELV olarak da bilinir.

Güvenlik ayırma transformatörü: Giriş sargısı çıkış sargısından, en az çift yalıtım ya da takviyeli yalıtıma eş değer bir yalıtımla elektriksel olarak ayrılmış olan ve bir cihazı veya devreyi çok düşük güvenlik gerilimi ile beslemesi amaçlanan bir transformatör.

Koruyucu çok düşük gerilim devresi: Diğer devrelerden temel yalıtım ve koruyucu ekranlama, çift yalıtım veya takviyeli yalıtımla ayrılmış çok düşük güvenlik geriliminde çalışan topraklanmış devre. 

Not 1 - Koruyucu ekranlama, bir topraklanmış ekranla gerilimli bölümlerden devrenin ayılmasıdır.

Not 2 - Koruyucu çok düşük gerilim devresi PELV devresi olarak bilinir.

Taşınabilir cihaz: Çalışır durumda iken hareket ettirilmesi amaçlanan ya da, sabitlenmiş cihazlar hariç kütlesi 18 kg’dan az olan bir cihaz.

Elde kullanılan cihaz: Normal kullanma sırasında elde tutulması amaçlanan bir taşınabilir cihaz.

Sabit cihaz: Ya sabitlenmiş cihaz, ya da taşınabilir olmayan bir cihaz.

Sabitlenmiş cihaz: Bir mesnede tutturularak veya aksi halde özel bir durumda güven altına alınarak kullanılması amaçlanan bir cihaz.

Gömülü cihaz: Bir dolap içine, duvar üzerinde açılmış bir girintiye veya benzeri bir konuma monte edilmesi amaçlanan sabitlenmiş cihaz.

Isıtma cihazı: Isıtma elemanları ile birleşik ancak motoru bulunmayan cihaz.

Motorlu cihaz: Motorlu ancak ısıtma elemanı bulunmayan cihaz.

Not - Manyetik olarak tahrik edilen cihazlar motorlu cihaz olarak kabul edilir.

Kombine (birleşik) cihaz: Isıtma elemanları ve motorları bulunan cihaz.

Sökülemeyen bölüm: Yalnızca bir alet yardımı ile çıkarılabilen veya açılabilen ya da Madde 22.11’deki deney şartlarını yerine getiren bir bölüm.

Sökülebilen bölüm: Alet yardımı olmadan yerinden çıkarılabilen, çıkarılması için bir alet gerektirse bile, kullanma talimatına uygun olarak çıkarılan veya Madde 22.11’deki deney şartlarını karşılamayan bir bölüm.

Not 1 - Tesis amaçlarıyla bir bölümün çıkarılması gerekiyor ise, talimatlar çıkarılmasını belirtse bile, bu bölüm sökülebilir bölüm sayılmaz.

Not 2 - Bir alet yardımı olmadan çıkarılabilen bileşenler sökülebilir bölümler sayılır.

Not 3 - Çıkarılabilen bir bölüm sökülebilen bir bölüm sayılmaz.

Erişilebilen bölüm: Metal veya metale bağlanmış iletken bir bölüm ise , IEC 61032’deki B deney sondası ile dokunulabilen bölüm veya yüzey.

Gerilimli bölüm: Normal kullanmada enerjilendirilmesi amaçlanan, nötr iletkeni dâhil, ancak alışılagelmiş PEN iletkeni hariç, herhangi bir iletken veya iletken bölüm. 

Not 1 - Erişilebilir olsun veya olmasın, Madde 8.1.4’e uygun olan bölümler gerilimli bölüm sayılmaz.

Not 2 - Bir PEN iletkeni, hem koruma iletkeninin hem de nötr iletkeninin her ikisine ait fonksiyonların birleştirildiği topraklanmış koruyucu nötr iletkenidir.

Alet: Bir vida veya benzer bir tespit elemanını söküp takmak için kullanılabilen tornavida, madeni para veya diğer herhangi bir cisim.

Termostat: Çalışma sıcaklığı sabit olan veya ayarlanabilen ve normal çalışma sırasında kontrolundaki bölümün sıcaklığını, bir devreyi otomatik olarak açarak ya da kapatarak, belirli sınırlar arasında tutan, sıcaklığa duyarlı bir eleman.

Sıcaklık sınırlayıcı: Çalışma sıcaklığı sabit olan ya da ayarlanabilen ve normal çalışma sırasında, kontrolundaki bölümün sıcaklığı önceden belirlenen değere eriştiğinde bir devreyi açarak veya kapatarak çalışan, sıcaklığa duyarlı bir eleman.

Not - Cihazın normal çalışma çevrimi sırasında bu eleman ters yönlü çalışma yapmaz. El ile başlangıç durumuna getirilmesi istenilebilir veya istenilmeyebilir.

Isıl kesici: Olağan dışı çalışma sırasında, kontrolündeki bölümün sıcaklığını, otomatik olarak devreyi açarak veya akımı azaltarak sınırlayan ve kullanıcı tarafından ayarının değiştirilemeyeceği biçimde imâl edilen bir eleman.

Başlangıç konumuna kendiliğinden gelen ısıl kesici: Cihazın ilgili bölümü yeterince soğuduktan sonra akımı önceki değerine getiren ısıl kesici.

Başlangıç konumuna kendiliğinden gelmeyen ısıl kesici: Akımı önceki değerine getirmek için, ayarlama veya parça değişimi işlemlerinin elle yapılmasını gerektiren bir
ısıl kesici.

Not - Elle çalışma işlemi, besleme şebekesinin kesilmesi işlemini kapsar.

Koruma düzeni: Olağan dışı çalışma şartlarında çalışarak, tehlikeye yol açan bir durumu önleyen düzen.

Isıl değiştirme elemanı: Yalnızca bir defa çalıştıktan sonra kısmen veya tamamen değiştirilmesi gereken ısıl kesici.

Tüm kutup ayırma işlemi: Tek fazlı cihazlarda her iki besleme iletkeninin tek bir açma hareketi ile kutuplarından ayrılması veya üç fazlı cihazlarda, topraklama iletkeni hariç, bütün besleme iletkenlerinin tek bir açma hareketi ile kutuplarından ayrılması işlemi.
Not - Üç fazlı cihazlarda, nötr iletkeni besleme iletkeni sayılmaz.

Devre kesik konumu: İçindeki anahtarla kontrol edilen bir devrenin besleme sisteminden ayrıldığı, bir anahtarlama düzeninin kararlı konumu veya elektronik devre kesme için devrenin enerjisiz durumu.

Not - Devre kesik konumu, tüm kutupları ayırma anlamına gelmez.

Kızarıklığı görülen ısıtma elemanı: Cihaz dışından kısmen veya tamamen görünen ve cihaz beyan giriş gücünde kararlı şartlar oluşuncaya kadar normal çalışması ile çalıştırıldığında, sıcaklığı en az 650°C olan bir ısıtma elemanı.

PTC ısıtma elemanı: Özel bir aralık boyunca sıcaklığı yükseldiğinde direncinde doğrusal olmayan hızlı bir artışın oluştuğu, ısıl duyarlıklı, başlıca artı sıcaklık katsayılı direnç bileşenlerinden oluşan ısıtma amaçlı eleman.

Kullanıcı bakımı: Kullanım için veya kullanıcı tarafından yerine getirilmesi amacıyla kullanma kılavuzunda verilen veya cihaz üzerine işaretlenen talimatlarda açıklanan herhangi bir bakım işlemi.

Elektronik bileşen: İletkenliğin başlıca vakum, gaz veya yarı iletken yoluyla elektron hareketi ile sağlandığı bölüm.

Not - Neon göstergeler elektronik bileşen sayılmaz. 

Elektronik devre: En az bir elektronik bileşeni bulunan devre.

Koruyucu elektronik devre: Olağandışı çalışma şartlarında tehlikeli bir durumu önleyen elektronik devre.

Not - Devrenin bölümleri fonksiyonel amaçlar için de kullanılabilir.

B sınıfı yazılım: Cihazda yazılım arızası dışında bir arıza oluştuğunda, tehlikeleri önlemesi amaçlanan kodu içeren yazılım.

3C sınıfı yazılım: Diğer koruma düzenleri kullanılmaksızın, tehlikeleri önlemesi amaçlanan kodu içeren yazılım.

EN 60204-1 MAKİNALARDA GÜVENLİK - MAKİNALARIN ELEKTRİK TEÇHİZATI STANDARTIN TERİMLERİ

Harekete geçirici: Harekete geçirme sisteminin dış harekete geçirme kuvvetinin uygulandığı bölümü.

Not 1 - Harekete geçirici, tutamak, düğme, basma düğmesi, makara, piston vb biçimlerinde olabilir.

Not 2 - Bir dış kuvveti gerektirmeyen ancak sadece bir işlemi gerektiren bazı harekete geçirme düzenleri de vardır.

Not 3 - Ayrıca Madde 3.32’ye bakılmalıdır.

Ortam sıcaklığı: Teçhizatın kullanıldığı yerdeki hava veya diğer ortamın sıcaklığı.

Bariyer: Olağan yaklaşım doğrultusunda doğrudan temasa karşı korunmayı sağlayan bölüm.

Kablo tepsisi: Kenarları yükseltilmiş olan kesintisiz tabanı bulunan ve üzeri kapalı olmayan bir kablo taşıyıcı.

Not - Kablo tepsisi delikli veya deliksiz olabilir.

Kapalı kablo mahfaza sistemi: Yalıtılmış kabloların, kordonların ve/veya diğer elektrik teçhizatının yerleşme mahallerinin etrafının tamamen kuşatılması için düşünülen, tabanında açılabilir bir kapak bulunan kapalı bir mahfazalar sistemi.

Aynı anda oluşan: Müşterek çalışan. Mevcut iki veya daha çok kontrol cihazının aynı anda çalışma durumuna geçtiği (fakat senkronize olması gerekmeyen) durumun açıklanmasında kullanılır.

Kondüvi: Elektrik tesisatındaki yalıtılmış iletkenlerin veya kabloların çekilmeleri ve değiştirilmelerini mümkün kılan tesisat kabloları sisteminin kesit alanı dairesel olan veya olmayan kapalı bir bölümü.

Not - Kondüviler, yalıtımlı kabloların sadece içlerinden çekilmesine imkan verecek, fakat yanal olarak sokulmasına izin vermeyecek şekilde sık ekli olmalıdır.

Kontrol devresi (bir makinanın): Makinanın işletme kontrolünde ve güç devrelerinin korunmasında kullanılan devre.

Kontrol cihazı: Kontrol devresine bağlı olan ve makinanın çalışmasının kontrolünde kullanılan cihaz (örnek; konum algılayıcıları, elle kontrol anahtarları, röleler, manyetik vanalar).

Kontrol teçhizatı: Elektrik enerjisi tüketen teçhizatın kontrolü için prensip olarak öngörülen; kontrol, ölçme, koruma ve ayar teçhizatı, bu tür cihazlara ve teçhizata birleşik olan bağlantı düzenleri, yardımcı cihazları, mahfazaları, taşıyıcıları ve kombinasyonları ile birlikte anahtarlama cihazları ve bağlantılarını kapsayan genel terim. 

Kontrollü durdurma: Elektrik kumanda sinyalini “O” a indirerek kontrolün durdurma işaretini almasından sonra, durdurma işlemi sırasında makinanın harekete geçiricilerinin enerjilerini koruyarak, makina hareketinin durdurulması.

Sayısal: Sayılar veya diğer karakterler formundaki bilgileri temsil eden kesintili sinyaller kullanarak çalışma.

Doğrudan Temas: İnsanların veya hayvanların gerilim altındaki bölümler ile teması.

Kapalı kanal: Elektrik iletkenlerinin kabloların ve baraların tutulması ve korunması için özel olarak tasarımlanan metalden veya yalıtkan malzemeden yapılmış kapalı olan kanal.
Not – Kondüviler (Madde 3.7), kapalı kablo mahfaza sistemleri ve zemin altı kanallar kapalı kanal tipleridir.

Elektrik çalışma alanı: İçinde elektrikle çalışan teçhizatın bulunduğu ve içeriye açıkça ikaz işaretleriyle işaretlenmiş bir anahtarın veya aletin çalıştırılması gerekmeksizin açılan bir kapıdan veya kaldırılan bir bariyerden sadece yeterli beceriye sahip olan veya bu yönde kendisine talimat verilmiş olan kişilerin girebildiği oda veya yer.

Elektronik teçhizat: Esas olarak elektronik cihaz ve bileşenlere dayandırılan devreleri bulunan elektrik teçhizatı bölümü.

Kapalı elektrik çalışma alanı: İçinde elektrikle çalışan teçhizatın bulunduğu ve içeriye açıkça ikaz işaretleriyle işaretlenmiş bir anahtarın veya aletin çalıştırılması yoluyla açılan bir kapıdan veya kaldırılan bir bariyerden sadece yeterli beceriye sahip olan veya bu yönde kendisine talimat verilmiş olan kişilerin girebildiği oda veya yer.

Mahfaza: Teçhizatın bazı dış etkilere ve herhangi bir yönde doğrudan temasa karşı korunmasını sağlayan bölümü.

Not - Yürürlükteki IEV’den alınan bu tarif için bu standardın kapsamına göre aşağıdaki açıklamalar gerekmektedir

a) Mahfazalar kişilerin ve canlı hayvanların tehlikeli bölümlere girmesine karşı korunmayı sağlar,

b) Belirlenmiş deney çubuklarının (sondaların) geçmesini engellemeye veya sınırlamaya uygun engeller, açıklık biçimleri veya herhangi diğer tertipler (mahfazaya bağlı olan veya kapalı teçhizatı teşkil eden) bir anahtar veya alet kullanılarak çıkartılabilenler dışında, mahfazanın bir bölümü sayılırlar.

Bir mahfaza,
− Makina üzerine monte edilen veya makinadan ayrı bir hücre veya kutu,
− Makina yapısı içinde kapalı bir hacim teşkil eden bir hücre,
olabilir.

Teçhizat: Bir elektrik tesisatının bölümü olan veya tesisata bağlı olan malzeme, bağlantı parçaları, cihazlar, armatürler, aletler ve bezerlerini kapsayan genel terim.

Eşpotansiyel bağlantı: Çeşitli açıktaki iletken bölümleri ve dıştan bağlanan iletken bölümleri eşit potansiyele getiren elektrik bağlantısı.

Açıktaki iletken bölüm: Dokunulabilen ve normal olarak gerilimli olmayan, ancak arıza durumlarında gerilimli olabilen elektrik teçhizatının iletken bölümü.

Not - Bir elektrik teçhizatının sadece arıza durumlarında açıktaki bir iletken üzerinden gerilim altına giren bölümleri açıktaki iletken bölüm sayılmaz.

Dıştan bağlanan iletken bölüm: Bir elektrik tesisatının parçası olmayan, fakat bir potansiyeli, genel olarak toprak potansiyelini, oluşturabilen iletken bölüm.

Arıza: Bir bölümün kendisinden istenilen fonksiyonu yerine getirme kabiliyetinin sona ermesi.

Not 1 - Arızadan sonra malzemede bir hata vardır.
Not 2 - Arıza bir olaydır ve bir durum olan hatadan farklıdır.
Not 3 - Bu kavram sadece yazılımdan meydana gelen malzemelere açıklandığı şekliyle uygulanmaz.
Not 4 – Pratikte arıza ve hata terimleri birbirinin yerine kullanılır.

Hata: Koruyucu bakım veya diğer planlı işlemler sırasında olan veya dış kaynakların kesilmesinden doğanlar dışında malzemenin istenilen fonksiyonu yerine getirememesi ile karakterize edilen durumu.

Not - Arıza durumu ekseriya bölümün kendisinin arıza yapması sonucudur, ancak önceden arıza yokken de meydana gelebilir.

Koruyucu: Makinanın, özellikle bir fiziksel bariyer yardımı ile koruma sağlamak için kullanılan bölümü. Yapısına bağlı olarak koruyucuya kasa, kapak, ekran, kapı, kapalı koruyucu vb. isimler verilebilir.

Tehlike: Sağlık bakımından yaralanmaya veya zarara sebep olabilen kaynak.

Dolaylı temas: Kişilerin veya canlı hayvanların, arıza durumlarında gerilimli hale gelen açıktaki iletken bölümlerle teması.

Eğitimli kişi (elektrik konusunda): Elektriğin meydana getirebileceği tehlikeleri ortadan kaldırmak için muktedir duruma getirilmek üzere, deneyimli kişilerce yeterli olarak bilgilendirilen veya kontrol edilen kişi.

Ara kilit (güvenlik için): Koruyucuları veya cihazları kontrol sistemine ve/veya makinaya elektrik enerjisi dağıtan bütün bölümlere bağlayan düzenleme.

Sınırlama cihazı: Makinanın veya makina elemanının tasarımlanmış bir sınırı (örnek; hacim sınırı, basınç sınırı) aşmasını engelleyen cihaz

Gerilim altındaki bölüm: Nötr iletkeni dahil ancak genel kabule göre PEN iletkeni hariç, normal kullanmada enerjilenmesi öngörülen bir iletken veya iletken bölümü.

Not - Bu terim kesin olarak elektrik çarpması tehlikesi olduğunu ifade etmez.

Makina harekete geçiricisi: Makinanın hareket ettirilmesinde kullanılan güç mekanizması.

Makina: İçlerinden en az biri hareketli olan, bir birine bağlı parçalar ve bileşenler ile uygun harekete geçiriciler, kontrol ve güç devreleri ve benzerlerinin belli bir uygulama için, özellikle bir malzemenin işlenmesi, muamele edilmesi, hareket ettirilmesi veya ambalajlanması amacıyla bir araya getirilmesi ile meydana gelmiş kademe.

Makina terimi aynı amacı elde etmek maksadıyla bir bütün olarak kontrol edilebilecek ve çalıştırılabilecek şekilde bir araya getirilmiş makinalar topluğunu da ifade eder.

Makina terimi aynı zamanda bir makinanın fonksiyonunu değiştiren, bir makinaya, makina serisine veya çekiciye operatör tarafından takılarak kullanılmak üzere piyasaya çıkarılan değiştirilebilir teçhizat anlamına da gelir.

İşaretleme: İmalatçı tarafından bileşen veya cihaza takılan, bileşen veya cihazın tipinin ayırt edilmesinde kullanılan işaret veya yazılar.

Nötr iletkeni (sembolü N): Bir sistemin nötr noktasına bağlanan ve elektrik enerjisi iletimine katkıda bulunabilen iletken.

Engel: Kasıtsız doğrudan teması engelleyen, ancak kasıtlı işlem sonucu doğrudan teması engellemeyen parça.

Aşırı akım: Beyan değerini aşan herhangi bir akım. İletkenlerde beyan değeri akım taşıma kapasitesi.

Aşırı yük (bir devrede): Devre arıza durumunda değilken devrenin tam beyan yükünü aşan zaman/akım bağıntısı.

Not - Aşırı yük, aşırı akımla aynı anlamda kullanılmamalıdır.

Fiş-priz kombinasyonu: IEC 60309-1’e uygun olan bir fiş ve priz, bir kablo kuplörü veya cihaz kuplörü.

Pozitif açma çalışması (bir kontak elemanının): Anahtarı harekete geçiren elemanın esnek olmayan elemanlar üzerinden, örnek olarak yaylara bağımlı olmadan, belirli bir hareketinin doğrudan sonucu olarak kontak ayrılmasının elde edilmesi.

Güç devresi: Besleme şebekesinden, üretim çalışması için kullanılan teçhizat birimlerine ve besleme kontrol devreleri transformatörlerine güç beslemesinin yapılmasında kullanılan devre.

Koruyucu bağlantı devresi: Toprak arızaları sonuçlarına karşı korumada yer alan bütün koruma iletkenleri ve iletken bölümlerin tümü.

Koruma iletkeni: Aşağıdaki bölümlerden herhangi biri ile elektriksel bağlantıda elektrik çarpmasına karşı koruma için alınacak bazı tedbirlerin gerektirdiği iletken:
− Açıktaki iletken bölümler,
− Dışarıdan bağlantılı iletken bölümler
− Ana topraklama bağlantı ucu

Yedekleme: Birinin fonksiyonunu yerine getiremez duruma gelmesi halinde bir diğerinin bu fonksiyonu gerçekleştirmek üzere hazır bulunmasını sağlayan, birden fazla cihazın veya sistemin veya bunların bir bölümünün uygulanması.

Referans gösterim: Bir malzemenin bir şemada, listede, grafikte ve teçhizat üzerinde tanınmasına yarayan ayırt edici kod.

Risk: Tehlikeli bir durumda sağlığa zararlı olma veya yaralanmaya sebep olma ihtimalinin ve imkanının bir kombinasyonu.

Güvenli çalışma prosedürü: Riski azaltan bir çalışma metodu.

Koruyucu: Kişilerin mevcut veya olabilecek tehlikelerden korunması için, güvenlik işleminde kullanılan koruyucu veya koruma cihazı.

Koruma: Kişilerin, yeterince yok edilemeyen veya tasarımla yeterince sınırlanmayan kazalardan korunmaları içingüvenlik koruyucusu denilen özel teknik araçlar (koruyucular, güvenlik cihazları) kullanılmasını kapsayan güvenlik tedbirleri. 

Hizmet düzeyi: Personelin elektrik teçhizatını çalıştırması veya bakımını yapması sırasında normal olarak bulunduğu düzey.

Kısa devre akımı: Bir elektrik devresindeki arıza veya yanlış bağlantıdan doğan kısa devre sonucu ortaya çıkan aşırı akım.

Beceri sahibi kişi: Elektrikten doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak için teknik bilgisi veya yeterli tecrübesi bulunan kişi.

Tedarikçi: İmalatçı, yüklenici, montör, birleştirici gibi makinaya bağlı teçhizat veya hizmetleri temin eden kuruluş.

Not - Kullanıcı da kendisine karşı tedarikçi durumunda olabilir.

Anahtarlama cihazı: Bir veya daha çok elektrik devresinde akımın geçirilmesi veya kesilmesi için tasarımlanan cihaz.

Not: Bir anahtarlama cihazı bu fonksiyonların birini veya her ikisini yapabilir.

Bağlantı ucu: Dış devrelere elektrik bağlantısını sağlayan cihazın iletken bölümü.

Kontrol dışı durma: Makina hareketinin; makinayı harekete geçiren cihazın gücünün kesilmesi, bütün frenlerin veya diğer mekanik durdurma cihazlarının çalışır duruma getirilmesi ile durdurulması.